Tag: cotton

Takeda Asayo: Sculpturesque Purse, 2008, Cotton, leather. 23” x 13” x 4”, Photo: Kano, Zenji / Keiko Gallery - Japanese ...

Takeda Asayo: Sculpturesque Purse, 2008, Cotton, leather, 24” x 9” x 4”, Photo: Kano, Zenji / Keiko Gallery - Japanese ...

Takeda Asayo: Sculpturesque Purse, 2008, Cotton, leather, lacquer, 15” x 20” x 3” / Keiko Gallery - Japanese artists