Niisato Akio: Black Tea Bowl, 2011, Glazed porcelain, 5” x 5” x 3” / Keiko Gallery - Japanese artists

Niisato Akio: Black Tea Bowl, 2011, Glazed porcelain, 5” x 5” x 3”
/ Keiko Gallery - Japanese artists