Takeuchi Kouzo: Modern Remains G, 2006, Glazed porcelain, 14” x 24” x 16” / Keiko Gallery - Japanese artists

Takeuchi Kouzo: Modern Remains G, 2006, Glazed porcelain, 14” x 24” x 16”
/ Keiko Gallery - Japanese artists