Takeda Asayo: Sculpturesque Purse, 2008, Cotton, leather. 23” x 13” x 4”, Photo: Kano, Zenji / Keiko Gallery - Japanese artists

Takeda Asayo: Sculpturesque Purse, 2008, Cotton, leather. 23” x 13” x 4”, Photo: Kano, Zenji
/ Keiko Gallery - Japanese artists