Cynthia Lahti: Burgundy, The Dalles, Yellow Slipper

Cynthia Lahti: Burgundy, The Dalles, Yellow Slipper