David Carlsson: Sharp edges

David Carlsson: Sharp edges